L U O N T O N I 19.8. – 13.9.2015

19 elokuu 2015 - 13 syyskuu 2015

L U O N T O N I-teema avaa monimerkityksellisiä miellepolkuja tuottaen yhä uusia näkökulmia aiheeseen. Lähtökohtana voi olla vaikka eri merkitysten osana olemisen kokemus tai ilmiöiden tarkastelu ulkopuolisena kokijana.

Tieteellinen tai kulttuurinen näkökulma tuottavat erilaisia tulkintoja, jotka yksilötasolla usein sekoittuvat luontoni_pienihenkilökohtaiseksi luontokokemukseksi. Luontokäsitys voi olla myös maailmankuvan perustana ja kulttuurinen lähtökohta. Luonto voi myöskin viitata  yksilön persoonallisuuden erilaisiin ilmenemismuotoihin, sekä sen heijastumista ympäristöön ja taas takaisin yksilöön.

Perusnäkökulmasta katsoen olemme osa luontoa, jossa myös ihminen on luontokappale muiden eliöiden joukossa.  Elämme luonnon ja sen eri ilmiöiden kanssa vuorovaikutuksessa, mutta miten, riippuu  siitä missä elämme. Luontokokemus on yleensä yksilöllinen ja tuottaa kokijalleen henkilökohtaisen elämysmaailman, joka voi olla aktiivinen tai passiivinen.

Yhdestä näkökulmasta tämä voi tarkoittaa konkreettista luontoa, kuten metsiä, merta, kasveja ja eläimiä. Äärikokemuksia ja luonnon dramatiikkaa edustavat luonnonvoimien purkaukset ja toisaalta vuodenaikojen vaihtelut. Moni etsii luontokokemuksien kautta rauhoittavaa tasapainoa, ykseyttä ja suhdetta itseensä. Toisesta näkökulmasta avautuu ihmisen luontoon vaikuttava toiminta –  sekä vastuu sen seurauksista. Mielenkiintoisena näyttäytyvät myöskin luonnon uskomuksellisen kokemisen mystiset elementit.

Tietomme ja tunteemme rakentuvat yksilöllisellä tavalla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman ja sen olosuhteiden seurauksena. Taiteen mahdollisuus on tulkita maailmaa toisin ja olla kanava, jonka kautta voi kokea uusin silmin jo oletetun kaltaista todellisuutta. Taiteen keinoin voimme myös käyttää puheenvuoroja keskusteluun, johon haluamme osallistua.

Yhdeksän taiteilijaa avaa oman ainutlaatuisen kokemuksensa ja sen visualisoinnin  katsottavaksi ja uudelleen tulkittavaksi. Mitä voikaan yksittäinen sana nostaa esiin, ja mitä kaikkea se ryhtyy maalaamaan kankaalle?

Tule Kapriisiin kokemaan Luontoni yhdeksällä tavalla toisin.

                       

                           Mari Blomroos-Heininen,  Marjaleena Etula,  Seija Grönqvist,

                           Elisa Haapasalo,  Sari Huhtala,  Marjaana Hukkanen-Heiskanen,  

                           Tuula Linnainmaa,  Kirsi Lybeck,  Kaija M. Mäenpää

 

MY NATURE   19.8. – 13.9.2015  at Galleria Kapriisi     

My Nature theme opens multiple equivocal paths for the mind, constantly producing new perspectives of the subject. As a basis we can use, for example, the experience of being a part of different significances or witnessing phenomena as an observer. Different interpretations can be produced by scientific or cultural perspectives, which at individual level will often be eventually merged into one individual experience of nature.

Our conception of nature can also act as a cultural starting point and as the basis of our view of the world in general. In addition, nature can act as a reference into different implementations of the personality of an individual, and the way it reflects to it’s surrounding environment, and again back to the individual.

From a basic perspective we are a part of nature, as creatures among other creatures. We live in constant interaction with nature, but how, it depends on where we live. Our experience of nature is always individual and will generate a unique body of experience to it’s beholder, that can be either active or passive.

From one point of view, this can mean nature in a concrete level, like forests, sea, plants and animals. The violent, sudden appearances of forces of nature and seasons represent extreme experiences and the dramatic side of nature. Many people seek soothing effects, balance, unity and deeper understanding of themselves through an individual experience of nature. Observing from a different point of view, this can also open a perspective into human action affecting nature – and it’s responsibilities. Additionally  the mystical elements of experiencing nature through belief systems or religion can be seen as an interesting aspect.

Our knowledge and feelings are built up in a unique way in relation to the surrounding world and it’s conditions. Through art we have a chance to interpret the world in an alternative way, and find a channel through which we can experience our assumed reality through different set of eyes. Through art we can also take part in a dialogue and make a statement.

The total of nine artists will open their individual experiences  and a visualisation of it for everyone to view and re-interpret. What kind of concepts can a single word raise up, and what will it raise up when it’s painted on a canvas.

                           Mari Blomroos-Heininen,  Marjaleena Etula,  Seija Grönqvist,

                           Elisa Haapasalo,  Sari Huhtala,  Marjaana Hukkanen-Heiskanen,  

                           Tuula Linnainmaa,  Kirsi Lybeck,  Kaija M. Mäenpää        

                       

GALLERIA KATKOSSA:

SENNI ALEKSANDRA – VÄLÄHDYKSIÄ SENNI ALEKSANDRA
19.8. – 13.9.2015

Galleria Katkossa on esillä kaksi eri videoteosta, jotka kertovat elämästä. Teokset Myrskyluodolla ja Katkelma ovat tarinoita ihmiselämästä, tunteista, omasta paikasta maailmassa.

Myrskyluodolla, 2013, Yksikanavainen videoteos, hd-video kesto: 3:55min

Videoteos Myrskyluodolla on viittaus Myrskyluodon Maijaan. Kuten  Maijalla niin myös teoksessa keskeisiksi asioiksi nousevat luonnonvoimia vastaan kamppailu ja ihmiselämän vaikeudet.

Katkelma, 2013, Yksikanavainen videoteos, hd-video kesto: 1:45min

Videoteos Katkelma on yhdistelmä liikettä ja vahvaa äänimaailmaa. Teos kuvaa olosuhteiden luomia pakottavia tilanteita ja mahdollisia vaihtoehtoja niille. Siinä ei ole yhtä ainoaa hetkeä. “Ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää” on lause, joka liittyi vahvasti teokseen ja sen kuvauspaikkaan. Hulluus, yksinäisyys, äänet ja pelot ovat osa teosta.

Senni Aleksandra opiskelee neljättä vuotta Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelmassa. Hän on osallistunut yhteisnäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomailla. Videotaiteen lisäksi hän työskentelee valokuvan, animaation ja grafiikan sekä näiden yhdistelmien parissa.

http://galleriakatko.tumblr.com/